Back

ⓘ Văn phòng Chính phủ, Việt Nam. Ngày 28 tháng 8 năm 1945, Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu tuyên cáo trước ..Văn phòng Chính phủ (Việt Nam)
                                     

ⓘ Văn phòng Chính phủ (Việt Nam)

Ngày 28 tháng 8 năm 1945, Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu tuyên cáo trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ nước Việt Nam mới. Cũng trong thời gian đó, một cơ quan đầu não giúp việc cho Chính phủ lâm thời và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được thành lập. Do lúc bấy giờ, chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chưa ổn định, áp lực nội hoạn ngoại xâm rất lớn, nên tổ chức cũng như nhân sự của cơ quan này được giữ bí mật. Việc thành lập cơ quan này cũng không có văn bản thành lập chính thức.

Đến tháng 9 năm 1955, Chính phủ của Thủ tướng Phạm Văn Đồng được thành lập, ông Phạm Hùng được cử làm Bộ trưởng Phủ Thủ tướng. Mặc dù vậy, mãi đến 26 tháng 7 năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh mới ra Lệnh số 18-LCT công bố Luật Tổ chức Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong đó chính thức thành lập Phủ Thủ tướng và quy định chức năng như sau:

Năm 1971, bên cạnh Bộ trưởng Phủ Thủ tướng còn đặt thêm một Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng tương đương Bộ trưởng. Năm 1981 Văn phòng Phủ Thủ tướng cũng chuyển thành Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, đứng đầu là Chủ nhiệm, tương đương Bộ trưởng. Từ năm 1981, có 2 chức vụ gần giống nhau là Bộ trưởng, Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng tương đương với Bộ trưởng Phủ Thủ tướng cũ và Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng. Trong hầu hết thời gian, 2 chức vụ này do 1 người kiêm nhiệm. Đến năm 1987 thì sáp nhập 2 chức vụ này làm một là Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng.

Đến năm 1992, Hội đồng Bộ trưởng chuyển lại thành Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng đổi sang tên gọi chức vụ mới là Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, tương đương Bộ trưởng.

Ngày 19 tháng 4 năm 2001, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 489/QĐ-TTg, chọn ngày 28 tháng 8 làm "Ngày truyền thống Văn phòng Chính phủ".

                                     

1. Nhiệm vụ

 • Tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ và Thủ tướng;
 • Giúp Thủ tướng tổ chức việc điều hoà, phối hợp hoạt động của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện chương trình kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng
 • Xây dựng, quản lý và thực hiện đúng Quy chế làm việc, chương trình và kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng; bảo đảm các điều kiện vật chất và kỹ thuật cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng.
 • Tham mưu cho Thủ tướng trong công việc chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính nhà nước;
                                     

2. Lãnh đạo đương nhiệm

Bộ trưởng, Chủ nhiệm: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Văn phòng Chính phủ

Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của VPCP; chỉ đạo chung về quan hệ công tác của Chính phủ với các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, TAND tối cao, VKSND tối cao và các tổ chức chính trị-xã hội; chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, quy chế làm việc của Chính phủ.

Đồng thời, theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Quan hệ phối hợp công tác của VPCP với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội cả nước và các vùng; chiến lược quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, nội chính; quan hệ quốc tế, bao gồm cả hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn vay ưu đãi; kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ; ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử;.

Theo dõi, chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, ứng dụng CNTT, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin điện tử tại VPCP; tham gia làm thành viên các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng, Phó Thủ tướng thành lập theo lĩnh vực phụ trách hoặc khi Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu;

Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo Vụ Tổng hợp, Vụ Nội chính, Vụ Quan hệ quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính.

Phó Chủ nhiệm: Nguyễn Cao Lục

Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP thực hiện các nhiệm vụ: Theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công nghiệp, dầu khí, giao thông vận tải, xây dựng, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, đất đai, phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu;.

Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo Vụ Công nghiệp, Vụ Nông nghiệp.

Phó Chủ nhiệm: Nguyễn Sĩ Hiệp

Làm nhiệm vụ Phó Chủ nhiệm và giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP thực hiện các nhiệm vụ: Theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực Khoa giáo-Văn xã; lĩnh vực CNTT, bưu chính, viễn thông, internet;

Theo dõi, chỉ đạo công tác thông tin, truyền thông của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, VPCP; công tác địa phương; tôn giáo, nhân quyền, địa giới hành chính;

Theo dõi, xử lý cụ thể chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; quy chế làm việc của Chính phủ; quan hệ công tác giữa Chính phủ với các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội;.

Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo: Vụ Khoa giáo-Văn xã; Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể; Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ.

Phó Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Thành

Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP theo dõi, chỉ đạo công tác cải các hành chính nhà nước; các công tác nội bộ của VPCP; xử lý các công việc cụ thể khác về chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động của VPCP; xử lý các báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề nội bộ của VPCP;.

Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo Vụ Hành chính, Vụ Kế hoạch tài chính, Cổng TTĐT Chính phủ, Trung tâm Tin học, Cục Quản trị, Cục Hành chính-Quản trị II, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hội trường Thống Nhất, Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương, Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Nhà khách La Thành.

Phó Chủ nhiệm: Mai Thị Thu Vân

Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP thực hiện nhiệm vụ: Theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực kinh tế tổng hợp gồm kế hoạch và đầu tư, tài chính, giá, thương mại, thống kê, tiền lương, BHXH.

Theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước; phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; lĩnh vực viện trợ phi Chính phủ nước ngoài NGOs, đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, đầu tư gián tiếp nước ngoài FPI, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài;

Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo: Vụ Kinh tế tổng hợp, Vụ Đổi mới doanh nghiệp.

Phó Chủ nhiệm: Cao Huy

Ông sinh năm 1968, quê quán tỉnh Hải Dương. Ông được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm tại Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 26/3/2020. Trước đó, ông là Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Văn phòng Chính phủ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, Phó Chánh văn phòng Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Văn phòng Chính phủ.

Ông được phân công giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng một số nhiệm vụ: Theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực nội chính.

                                     

3. Các cơ quan trực thuộc

 • Trung tâm Tin học.
 • Vụ Tổ chức cán bộ.
 • Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
 • Vụ Khoa giáo - Văn xã.
 • Vụ Văn thư Hành chính.
 • Cục Quản trị.
 • Vụ Pháp luật.
 • Vụ Quan hệ quốc tế.
 • Vụ Tổng hợp.
 • Cục Hành chính - Quản trị II.
 • Vụ Kinh tế tổng hợp.
 • Vụ Theo dõi phối hợp công tác giữa Chính phủ với Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương các đoàn thể nhân dân và Chính quyền địa phương gọi tắt là Vụ III.
 • Vụ Thư ký - Biên tập.
 • Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ.
 • Vụ Kế hoạch tài chính.
 • Vụ Đổi mới doanh nghiệp.
 • Vụ Kinh tế ngành.
 • Vụ Theo dõi khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng gọi tắt Vụ I.
 • Vụ Nội chính gọi tắt là Vụ II.
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →