Back

ⓘ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Việt Nam. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là một bộ thuộc Chính phủ Việt Nam. Ngày 31 tháng 7 năm 2007, Quốc hội khóa 12 ra Ngh ..Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Việt Nam)
                                     

ⓘ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Việt Nam)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là một bộ thuộc Chính phủ Việt Nam. Ngày 31 tháng 7 năm 2007, Quốc hội khóa 12 ra Nghị quyết định thành lập Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam trên cơ sở sáp nhập Ủy ban Thể dục Thể thao, Tổng cục Du lịch và mảng văn hóa của Bộ Văn hóa và Thông tin Việt Nam.

                                     

1.1. Lịch sử Bộ Tuyên truyền và Cổ động

Ngày 1 tháng 1 năm 1946, Chính phủ Liên hiệp Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập trên cơ sở cải tổ từ Chính phủ lâm thời chỉ gồm các thành viên Việt Minh, có thêm một số thành viên của Việt Quốc, Việt Cách. Một Bộ mới được thành lập với tên gọi Bộ Tuyên truyền và Cổ động và ông Trần Huy Liệu vẫn tiếp tục giữ chức Bộ trưởng của Bộ này.

                                     

1.2. Lịch sử Nha Tổng giám đốc Thông tin, Tuyên truyền

Ngày 2 tháng 3 năm 1946, Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập dựa trên kết quả của kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa I tại Hà Nội, là sự mở rộng thành phần nội các của Chính phủ liên hiệp lâm thời. Tuy vậy, Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến không thành lập một bộ có chức năng như Bộ Tuyên truyền và Cổ động trước kia. Thay vào đó, ngày 13 tháng 5 năm 1946, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Huỳnh Thúc Kháng ra Nghị định ấn định hệ thống tổ chức thông tin, tuyên truyền trong cả nước là Nha Tổng giám đốc Thông tin, Tuyên truyền, dưới quyền chỉ huy và kiểm soát trực tiếp của Bộ Nội vụ. Ông Nguyễn Tấn Gi Trọng được cử làm Tổng giám đốc Nha.

                                     

1.3. Lịch sử Nha Thông tin

Ngày 27 tháng 11 năm 1946, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh ra Sắc lệnh số 224/SL, đổi tên Nha Tổng giám đốc Thông tin, Tuyên truyền thành Nha Thông tin. Ông Nguyễn Tấn Gi Trọng vẫn được lưu nhiệm làm Giám đốc Nha.

Ngày 10 tháng 7 năm 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 36/SL, chuyển Nha Thông tin từ Bộ Nội vụ sang Thủ tướng phủ quản lý. Ông Trần Văn Giàu được bổ nhiệm làm Giám đốc Nha.

                                     

1.4. Lịch sử Nha Tuyên truyền và Văn nghệ

Bảy tháng sau, ngày 24 tháng 2 năm 1952, Sắc lệnh số 83/SL đã sáp nhập Nha Thông tin thuộc Thủ tướng phủ và Vụ Văn học, nghệ thuật thuộc Bộ Giáo dục thành Nha Tuyên truyền và Văn nghệ thuộc Thủ tướng phủ. Tân Giám đốc Nha là ông Tố Hữu.

                                     

1.5. Lịch sử Bộ Tuyên truyền

Sau Hiệp định Genève, 1954, để chuẩn bị cho việc tiếp quản miền Bắc, tháng 8 năm 1954, Hội đồng Chính phủ họp kỳ trung tuần tháng 8 năm 1954, và ra Thông cáo thành Bộ Tuyên truyền. Ông Hoàng Minh Giám được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền và ông Tố Hữu làm Thứ trưởng.

                                     

1.6. Lịch sử Bộ Văn hóa miền Bắc và Bộ Thông tin - Văn hóa miền Nam

Ngày 20 tháng 9 năm 1955, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tại kỳ họp thứ 5, đã thông qua việc đổi tên Bộ Tuyên truyền thành Bộ Văn hóa. Ông Hoàng Minh Giám tiếp tục được lưu nhiệm làm Bộ trưởng và giữ chức vụ này trong gần 22 năm.

Ngày 6 tháng 6 năm 1969, Bộ Thông tin - Văn hóa, một trong 8 bộ thuộc Nội các Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, được thành lập. Ông Lưu Hữu Phước được bổ nhiệm làm Bộ trưởng.

                                     

1.7. Lịch sử Bộ Văn hóa và Thông tin

Ngày 13 tháng 7 năm 1977, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa VI ra Quyết định số 96 NQ/QHK6 phê chuẩn việc hợp nhất Tổng cục Thông tin và Bộ Văn hóa thành Bộ Văn hóa và Thông tin. Ông Nguyễn Văn Hiếu được bổ nhiệm làm Bộ trưởng.

                                     

1.8. Lịch sử Bộ Văn hóa lần 2

Ngày 24 tháng 6 năm 1981, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa VII kỳ họp thứ Nhất từ ngày 24 tháng 6 đến 4 tháng 7 năm 1981 tách Bộ Văn hóa và Thông tin thành Bộ Văn hóa và Bộ Thông tin. Ông Nguyễn Văn Hiếu tiếp tục được lưu nhiệm làm Bộ trưởng.

                                     

1.9. Lịch sử Bộ Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch

Ngày 31 tháng 3 năm 1990, Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ra Nghị quyết số 244 NQ/NN thành lập Bộ Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch, trên cơ sở sáp nhập Bộ Văn hóa, Bộ Thông tin, Tổng cục Thể dục Thể thao, Tổng cục Du lịch. Ông Trần Hoàn được bổ nhiệm làm Bộ trưởng.

                                     

1.10. Lịch sử Bộ Văn hóa - Thông tin và Thể thao

Ngày 27 tháng 7 năm 1991, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 9 đổi thành Bộ Văn hóa - Thông tin và Thể thao.

                                     

1.11. Lịch sử Bộ Văn hóa - Thông tin

Đến ngày 30 tháng 9 năm 1992, Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ Nhất lại quyết định đổi thành Bộ Văn hóa - Thông tin. Hai Tổng cục Thể dục Thể thao và Tổng cục Du lịch cũng được tái thành lập trực thuộc Chính phủ.

                                     

1.12. Lịch sử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 31 tháng 7 năm 2007, Quốc hội khóa 12 ra Nghị quyết định thành lập Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam trên cơ sở sáp nhập Ủy ban Thể dục Thể thao, Tổng cục Du lịch và mảng văn hóa của Bộ Văn hóa và Thông tin Việt Nam. Bộ trưởng đầu tiên là Hoàng Tuấn Anh.

                                     

2. Lãnh đạo Bộ

 • Bộ trưởng: Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
 • Các thứ trưởng
 • Đoàn Văn Việt
 • Trịnh Thị Thủy
 • Tạ Quang Đông
 • Hoàng Đạo Cương
                                     

3. Cơ cấu tổ chức

 • Cục Điện ảnh.
 • Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
 • Vụ Pháp chế.
 • Vụ Thi đua, Khen thưởng.
 • Viện bảo tồn di tích
 • Cục Văn hóa cơ sở.
 • Cục Hợp tác quốc tế.
 • Cục Công tác phía Nam.
 • Vụ Đào tạo.
 • Vụ Kế hoạch, Tài chính.
 • Vụ Tổ chức cán bộ.
 • Cục Bản quyền tác giả.
 • Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.
 • Vụ Gia đình.
 • Báo Văn hóa.
 • Vụ Văn hóa dân tộc.
 • Cục Nghệ thuật biểu diễn.
 • Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch.
 • Vụ Thư viện.
 • Tổng cục Thể dục Thể thao
 • Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
 • Tổng cục Du lịch.
 • Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.
 • Trung tâm Công nghệ thông tin.
 • Cục Di sản văn hóa.
 • Văn phòng Bộ có đại diện của Văn phòng Bộ tại thành phố Đà Nẵng.
 • Thanh tra Bộ.
 • Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật.


                                     

4. Lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ

Thứ Trưởng qua các thời kỳ

 • Đinh Quang Ngữ hiện là Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo.
 • Vương Duy Biên - nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 09 năm 2018
 • Vi Trọng Toán
 • Lê Tiến Thọ - nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 06 năm 2011
 • Nguyễn Trung Kiên
 • Nguyễn Danh Thái
 • Mai Vy
 • Đặng Thị Bích Liên - nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 11 năm 2018
 • Phan Hiền
 • Trần Chiến Thắng hiện là Phó Tổng Biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam
 • Lê Liêm
 • Phan Khắc Hải
 • Hồ Anh Tuấn
 • Lê Thành Công
 • Hà Huy Giáp
 • Lưu Trần Tiêu
 • Đình Quang
 • Nguyễn Trọng Hỷ
 • Nguyễn Đức Quỳ
 • Nông Quốc Chấn
 • Cù Huy Cận
 • Huỳnh Vĩnh Ái - nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 12 năm 2017
                                     

5. Liên kết ngoài

 • Trang điện tử khối trụ sở cơ quan Bộ
 • Nghị định 09/NĐ-CP về việc chuyển Tổng cục Du lịch vào Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Trang thông tin điện tử Lưu trữ 2008-05-16 tại Wayback Machine
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →